Levice: Začala sa výstavba ďalších etáp cyklochodníka v meste

V druhej polovici júna sa začala výstavba ďalších etáp cyklochodníka, ktorý povedie krížom cez mesto. Po ukončení vznikne cyklochodník od Mochovskej ulice po Turecký rad, ktorý kopíruje tok kanála Perec pretekajúceho cez mesto.

Navrhovaná cyklotrasa je situovaná po jestvujúcich chodníkoch, komunikáciách a tiež po novonavrhovaných cyklistických cestičkách. V rámci vybudovania cyklochodníka sa zrekonštuuje existujúci povrch chodníkov, zrealizujú sa bezbariérové prechody pre chodcov, zatrávnenie plôch okolo chodníka, zrealizuje sa zvislé a vodorovné dopravné značenie. Celková dĺžka zrekonštruovaných cyklocestičiek bude 2179,51 m.

Projektová dokumentácia rieši budovanie cyklotrasy v meste Levice od priemyselného parku až po nákupné centrá na druhom konci mesta. Cestička pre chodcov a cyklistov, samostatná cyklistická cestička, resp. cyklistický koridor, navrhnuté v rámci budovania cyklotrasy v meste Levice, prechádza od priemyselného parku Géňa v južnej časti mesta Levice, cez sídlisko Rybníky III. a II., cez centrum mesta a končí v severnej časti mesta pri hrade.

Prvý úsek začína na križovatke ulíc Mochovskej a Pereckej a končí na križovatke ulíc Pereckej a Ku Bratke. Uvedený úsek v dĺžke 697,22 m bol už zrealizovaný v r. 2020. Druhý úsek začína na ulici Ku Bratke a končí na križovatke ulíc kpt. Nálepku a Zd. Nejedlého. Tretí úsek začína na križovatke ulíc kpt. Nálepku a Zd. Nejedlého a končí na križovatke ulíc Zd. Nejedlého a Na lúkach. Štvrtý úsek začína na križovatke ulíc Zd. Nejedlého a Na lúkach a končí na Poľnej ulici. Piaty úsek začína križovatke ulíc Ľ. Štúra a A. Sládkoviča a končí na ulici M. R. Štefánika. Šiesty úsek začína na ulici M. R. Štefánika a končí pri lávke ponad potok Podlužianka.

Na realizáciu cyklotrasy mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 272 959,14 Eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Práce realizuje na základe verejného obstarávania spol. Hydromeliorácie, Kalná nad Hronom, s nákladmi vo výške 171 412 eur. Doba realizácie je 6 mesiacov od odovzdania staveniska, t.j. do decembra 2022.

Mesto Levice

Pozri tiež

Nezisková organizácia oslávila 15. narodeniny a zahájila projekt BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA

Dňa 23.9.2022 nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, Nitra oslávila 15 rokov svojho fungovania a zároveň zahájila projekt BUDÚCNOSŤ …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.